FUG skal sikre at foreldrestemmen høres i aktuelle skolepolitiske saker, og at Kunnskapsdepartementet får et rådgivende organ og en høringsinstans som ivaretar foreldreperspektivet. FUG skal også hjelpe foreldre med informasjon og veiledning om deres rettigheter og muligheter til medvirkning på lokalt plan.

Sekretariatet til FUG er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Her finner du oversikt over alle klasser sine FAU-representanter og Klassekontakter.