Hovedseksjon

FAU/klassekontakter

Hva FAU er:

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets Arbeidsutvalg. Alle foreldre/foresatte som har barn på skolen, er medlemmer av Foreldrerådet. Gjennom valg i hver klasse velger Foreldrerådet et arbeidsutvalg (FAU) og FAU fungerer som styre for Foreldrerådet.

Hvorfor skolen har et FAU:

Foreldremedvirkning i skolen bygger på at foreldrene har hovedansvar for barns utvikling og opplæring. Foreldre/foresatte har rett til medvirkning i skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre/foresatte og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. Som medlem av FAU kan du få anledning til å bli godt kjent med skolens virksomhet, ledelse og andre foreldre/foresatte, mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen og bidra til en bedre skolehverdag for elevene.

FAU skal:

Fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte

Medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø

Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole hvor skole og hjem har et felles ansvar

Bidra til å legge til rette for positiv utvikling hos elevene

Hva en klassekontakt er:

Klassekontakten er en representant for foreldrene valgt av og blant foreldre til barn i samme gruppe eller klasse – for ett år av gangen. De er bindeleddet mellom skolen/kontaktlæreren og foreldrene i gruppen/klassen. Klassekontakten skal samarbeide med kontaktlæreren og de andre lærerne om å skape et godt miljø der elevene trives og der det er gode forutsetninger for læring. Du som foreldre kan bidra på mange måter for at din elev får det bra i en glad og trygg klasse. Eksempler på bidrag kan være: frokoster, spillekvelder, sommeravslutninger osv. Det er alltid mulig å låne skolens lokaler til dette. I tillegg er det klassekontakt, i samarbeid med kontaktlærer, som er ansvarlig for å kalle inn til foreldremøte.

 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU